Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, Mindful Coaching & Training 

1. ALGEMEEN

Deze algemene en betalingsvoorwaarden betreffen producten en diensten op het gebied van Coaching en Training.

1.1. Opdrachtnemer: Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training.

1.2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier.

1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching of training.

2. AANBIEDINGEN

Een kostenopgave is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is aangegeven. Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3. WIJZIGINGEN EN EXTRA WERK

3.1. Kostenopgaven zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in deze opzet t.a.v. omvang, fasering, methode, analyse, rapportage, planning en uitvoering, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden tot wijzigingen in de kosten.

3.2. Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken.

4. LEVERTIJD

4.1. Afspraken over de tijd waarbinnen een opdracht moet zijn voltooid, zijn altijd indicatief.

4.2. Omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Melanie Hartog eigenaar van De Weg van het Midden, mindful coaching en training gelegen factoren, die de uitvoering kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot wijzigingen in tijd en kosten, waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. In geval van overmacht kan Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5. OPDRACHTEN, PROJECTEN

Van een opdracht of project is pas sprake nadat de offerte, opdrachtbevestiging of deelnameformulier is ondertekend door de opdrachtgever. Zonder getekende opdrachtbevestiging aanvaardt Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training

geen opdrachten of projecten.

6. KWALITEIT EN ZORGVULDIG HANDELEN

Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training.

streeft het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau na en garandeert te handelen naar de NOBCO-gedragscode voor Coaching.

6.1 Al het handelen is gebaseerd op de door de opdrachtgever en de cliënt gegeven informatie.

6.2 Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training garandeert vertrouwelijkheid van alle gegevens.

6.3 Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training heeft inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk word er alles eraan gedaan om het gewenste resultaat te bereiken.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1. Het honorarium van Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training ligt vast in de opdrachtbevestiging.

7.2. Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

7.3. Indien de in 7.2. genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan vooraf behoeft te gaan.

7.4. Alle kosten die Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training

buiten, zowel als in rechte moet maken om incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.5. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige opgave van de grond van de klachten. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen, en zal de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomen.

8. AUTEURSRECHT

8.1. Auteursrecht op teksten, beelden en andere in het kader van de dienstverlening opgestelde stukken, instrumenten en modules, berust bij Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. VERHINDERING EN ANNULERING

9.1. Bij trainingen: mocht een deelnemer verhinderd zijn dan kan men zich kosteloos laten vervangen door een collega.

9.2. Indien de opdrachtgever een in-company project om welke reden dan ook voortijdig intrekt, betaalt de opdrachtgever aan Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training de tot dan gemaakte kosten.

10. GEHEIMHOUDING & VERTROUWELIJKHEID

Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training verplicht zich al wat zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de deelnemer of op grond van een wettelijke verplichting mag Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training de geheimhouding verbreken.

11. VERANTWOORDELIJKHEID EN SCHADE

11.1 Diensten en producten van Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training komen tot stand na uiterst zorgvuldige toetsing, naar beste inzicht en goed vakmanschap.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training tegen aansprakelijkheid voor de gevolgen (inclusief schade) van handelingen of nalatigheid van medewerkers die door Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training zijn gecoacht of getraind.

11.3 Melanie Hartog eigenaar De Weg van het Midden, mindful coaching en training is niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van mijn coaching of training. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden.

12. GESCHILLEN

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.